Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  sklep.zdrowyprojekt.pl 

 

 §1 DEFINICJE

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte poniższe sformułowania pisane wielką litera należy przez nie rozumieć:

1) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem sklep.zdrowyprojekt.pl, w ramach którego publikowane są informacje o Towarach oraz warunkach i zakupu i dostawy;

2) Sprzedawca – Zdrowy Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Koszycach Wielkich, ul. Stroma 19, 33-111 Koszyce Wielkie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000673535, NIP: 9930662786, REGON: 367052030, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych;

3) Klient – osoba fizyczna, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

4) Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5) Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;

6) Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7) Zamówienie - wyboru Towarów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowiące oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów;

8) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

9) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

10)     Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania;

11) Konto Klienta - konto Klienta prowadzone Sklepie internetowym założone i prowadzone zgodnie z Regulaminem;

12) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego sklep.zdrowyprojekt.pl

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy jest spółka Sprzedawca.

2. Regulamin określa w szczególności:

a)       warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

b)      zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

c)       zasady zakładania i korzystania z Konta Klienta.

3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:

a)       zapoznania się z Towarami

b)      sprzedaży Towarów,

c)       prowadzenie Konta Klienta;

d)      zapisu do newsletteru.

 

§3. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez zorganizowany Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:

a) urządzenie z połączeniem z siecią Internet i systemem operacyjnym z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym i z zainstalowaną ekran o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;

b) przeglądarka w stabilnej wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge;

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

§4. TREŚCI BEZPRAWNE

 

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie internetowym oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej.

3. W razie uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

§5. KONTO KLIENTA

 

1. Założenie Konta klienta nie jest wymagane do zapoznania się z Towarami, ani nie jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Rejestracja i zakładanie Konta klienta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji, bezpłatne i na czas nieoznaczony.

3. Użytkownik samodzielnie ustala swoje hasło do Konta klienta. Loginem do Konta Klienta jest podany przez Klienta adres e-mail.

4. Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.

5. Przed zakończeniem procesu rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sprzedawcy oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie newsletteru.

6. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych, prawdziwych danych osobowych.

7. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu internetowego innym osobom.

8. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta wyrażając taki zamiar poprzez przesłanie wiadomości e-mail, na adres rodo@zdrowyprojekt.pllub listownie na adres 33-111 Koszyce Wielkie, ul. Stroma 19. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji obowiązków podatkowych, procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego Konta Klienta i ulega rozwiązaniu z chwilą skutecznego usunięcie Konta Klienta.

 

§6. WYKAZ TOWARÓW I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Wykaz dostępnych w sprzedaży Towarów wraz z ich opisem, właściwościami Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. znajduje się w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Towarze.

2. Składanie Zamówień jest możliwe zarówno przez Klienta posiadającego Konto Klienta jak i przez Klienta nieposiadającego Konta Klienta.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Towar/Towary z dostępnych w Sklepie Internetowym określić jego/ich ilość i dodać go/je do Zamówienia poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka” ;

b) po dodaniu do koszyka wszystkich Towarów, które mają zostać objęte Umową sprzedaży należy wyświetlić zawartość koszyka wybierając opcję „Koszyk”, a po wyświetleniu jego zawartości oraz po wyborze opcji dostawy/odbioru kliknąć przycisk "Zamawiam";

c) wybrać jedną z opcji: zakupy bez rejestracji lub logowanie (w przypadku Klientów posiadających zarejestrowane Konto Klienta);

d) po zalogowaniu lub wyborze opcji zakupy bez rejestracji należy wypełnić wymagane dla realizacji Zamówienia dane, a następnie kliknąć w przycisk „Podsumowanie”;

e) sprawdzić poprawność danych osobowych, a także wybranych Towarów oraz kliknąć przycisk "Potwierdzam zakup".

4. Minimalna wartość Zamówienia nie może być niższa niż 100 złotych brutto.

5. Po złożeniu Zamówienia w sposób określony w ust. 4 niniejszego paragrafu do Klienta wysłane zostanie potwierdzenie złożenia Zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Towarów.

6. Jeśli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Towar nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedawcy bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.

 

§7. CENY I SPOSÓB ZAPŁATY

 

1. Cena Towaru podana w opisie Towaru obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen, jednakże Cena obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca.

3. Promocje dotyczące sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

4. Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wybrane Towary oraz koszt dostawy.

5. Płatności dokonywane są przez Klienta z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedawca, dla wygody Klientów, zawarł umowę. Sprzedający nie dopuszcza zapłaty za pobraniem. 

6. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności. System płatności obsługuje wszystkie rodzaje kart, którymi można realizować płatność.

7. W przypadku niedokonania płatności za Towar w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

8. Koszt dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określa §8 ust. 3 Regulaminuwynosi 15,00 zł brutto. 

9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

§8. SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedawcę jest miejsce, w którym Towar zostanie odebrany.

2. Odbiór i dostawa Zamówień jest możliwa wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Możliwe formy odbioru Zamówienia to:

a) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy:

- odbiór jest możliwy w godzinach od 8 do 16 od poniedziałku do piątku,

- Odbiór w siedzibie jest bezpłatny,

b) Dostawa kurierem pod drzwi dla wyszczególnionych adresów w Polsce:

- Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu i realizowane w ciągu 2 dni roboczych,

- Dostawy realizowane są w godzinach od 6 do 14 od poniedziałku do piątku,

 

- Koszy dostawy pod drzwi to 15 zł.

  1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 4 dni robocze od momentu potwierdzenia Zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji.
  2. W przypadku odbioru osobistego Zamówienia Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości mailowej skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta o gotowości Zamówienia do odbioru i przedziale godzinowym odbioru.
  3. Klient zostanie poinformowany o terminie oraz przewidywanym przedziale godzinowym dostawy Zamówienia przez kuriera w drodze wiadomości mailowej skierowane na adres e-mail podany przez Klienta albo poprzez wiadomość sms wysłaną na numer telefonu podany przez Klienta.
  4. Dostawa realizowana jest przez firmę zewnętrzną, z którą Sprzedawca zawarł odrębną umowę na dostawę.

 

§9. FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 

1. stępnej w elektronicznym systemie płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedawca, dla wygody Klientów, zawarł umowę.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;

4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§10. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane poprzez poinformowanie o anulowaniu zamówienia Sprzedawcy w drodze korespondencji e-mail na adres zamowienia@zdrowyprojekt.pl w terminie do dnia planowanej realizacji Zamówienia.

2. W przypadku anulowania Zamówienia wcześniej opłaconego zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca w terminie 14 dni od daty otrzymania o anulowaniu zamówienia zwróci Klientowi należność.

 

§11. PRAWO ODSTĄPIENIA

 

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi.

2. Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość liczony jest:

a) w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;

b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

c) w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;

d) w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia umowy.

3. W celu odstąpienia od Umowy Konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć m.in. zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie wiadomości mailowej wysłanej na adres zamowienia@zdrowyprojekt.pl, pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: 33-111 Koszyce Wielkie, ul. Stroma 19.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.

5. Konsument zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy (tj. koszt odesłania Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji). Tym samym przesyłkę ze zwracanym Towarem Konsument obowiązany jest wysłać na swój koszt, Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi należność.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu płatności nie przysługuje Sprzedawcy w przypadku, w którym Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy zawartej na odległość:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy;

i) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług.

10. Postanowienia ust. 1-9 niniejszego paragrafu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta..

 

 

§12. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ. REKLAMACJE

 

1. Towar jest  zgodny  z  umową,  jeżeli  zgodne  z  umową  pozostają w szczególności jego:

  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

ii) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję o zawarciu umowy.

c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

5. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

10. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

c. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

13. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

14. Sprzedawca zwraca Konsumentowi, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

16. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie  umowy  Konsument  może  odstąpić  od  umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

17. W razie odstąpienia  od  umowy  Konsument  niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego    Sprzedawca  zwraca  Konsumentowi  cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

18. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

19. Zgłoszenie reklamacji należy wysłać na adres e-mail: zamowienia@zdrowyprojekt.pl lub drogą listowną lub osobiście pod adres: 33-111 Koszyce Wielkie, ul. Stoma 19.

20. Postanowienia ust. 1-19 niniejszego paragrafu stosuje się również do Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta.

21. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres zamowienia@zdrowyprojekt.pl lub drogą listowną lub osobiście pod adres: 33-111 Koszyce Wielkie, ul. Stoma 19. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§13. DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY

 

1. Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. poprzez prowadzenie rejestru sprzedaży oraz wystawianiu faktur Vat na życzenie Klienta.

2. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT jest obowiązany zaznaczyć pole "Chcę otrzymać fakturę” podczas składania zamówienia oraz podać dane do faktury.

3. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, w tym faktury korygujące.

 

§14. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Zdrowy Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Koszycach Wielkich, ul. Stroma 19, 33-111 Koszyce Wielkie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000673535, NIP: 9930662786, REGON: 367052030, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych (dalej: „Administrator”).

2. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: rodo@zdrowyprojekt.pl.

3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy sprzedaży lub o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz (iii) w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newsletteru albo w celach marketingowych podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newsletteru lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newsletteru.

5. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne, kurierskie oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.

7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.

8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bądź Umowy sprzedaży.

 

§15. SPOSOBY ROSTRZYGANIA SPORÓW

 

1. Klient może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:

a) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;

b) skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;

c) zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.

2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.

5. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,

b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu,

c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

2. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto klienta zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego przy założeniu Konta klienta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto" adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian do Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Zdrowy Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Koszycach Wielkich

  1. Stroma 19

33-111 Koszyce Wielkie

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja, niżej podpisany/a, ______________________________________________ (imię i nazwisko), e-mail ___________________________________________ oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży Towaru ________________________________________________________, który odebrałem dnia _______________________________ .

 

 

__________________________

Data

__________________________
Podpis Klienta

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl